Reklamační řád

Případné reklamace vyřizujeme v souladu s platnými právními předpisy.Občanský zákoník platí pro fyzické osoby. Obchodní zákoník pro právnické osoby.Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců dle Občanského zákoníku.


Nárok na uplatnění záruky může zaniknout, pokud:

1. Pokud byl výrobek poškozen při přepravě. V takovém případě je třeba vše ihned řešit s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce.

2. Výrobek byl poškozen neodbornou instalací nebo zacházením a obsluhou prováděnou v rozporu s uživatelskou příručkou.

3. Výrobek byl používán v podmínkách, které neodpovídaly parametrům a požadavkům uvedeným v dokumentaci.

4. Výrobek byl poškozen působením přírodních živlů.

5. Výrobek byl poškozen nadměrnou zátěží nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci.

6. Výrobek byl poškozen v důsledku zapojení do sítě, která neodpovídá ČSN.

 

Postup při reklamaci:

1. Informujte nás o reklamaci telefonicky nebo e-mailem.

2. Zákazník musí zboží dopravit osobně nebo zaslat jako balík na adresu provozovny, ve které zboží zakoupil.

3. Zde také zákazník obdrží reklamační list s jím popsanou závadou.

4. Pro přijetí reklamace je nutné, aby zákazník spolu s reklamovaným výrobkem předložil doklad o koupi (faktura, příjmový pokladní doklad). Dále je potřeba odevzdat jeden klíč od výrobku. U elektrických zařízení i nabíjecí zdroj. Tyto náležitosti budou zákazníkovi samozřejmě navráceny ihned po vyřízení reklamace.

5. Zboží musí zákazník k reklamaci dodat v odpovídajícím stavu, tzn. řádně očištěno, jinak nebude k reklamaci přijato.

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději však do 30ti dnů od jejího vzniku.

 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY:

Kupující, který zakoupil zboží, má v souladu s Občanským zákoníkem a zákonem č. 367/2000 Sb. právo odstoupit od kupní smlouvy do 14ti dnů od převzetí zboží. Pro odstoupení od smlouvy je třeba písemně (doporučenou poštou nebo na email info@elektro-bicykl.cz) dodavateli oznámit odstoupení od smlouvy a poté zaslat (nikoli dobírkou) prodejci kompletní zboží v nepoškozeném původním obalu bez známek užívání nebo viditelného opotřebení, společně s daňovým dokladem a záručním listem. Po doručení a překontrolování bude nejpozději do 30ti dnů zákazníkovi zaslána částka odpovídající rozdílu kupní ceny a nákladů, které prodávající vynaložil v souvislosti s dodáním zboží na jím uvedené číslo bankovního účtu. Případně jinak na základě vzájemné dohody. Náklady spojené s dopravou se nevrací.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

Prodejce si vyhrazuje právo měnit text Obchodních podmínek. Změny provedené v textu Obchodních podmínek jsou platné a účinné prvního dne měsíce následujícího po měsíci, kdy byly změny zveřejněny na www stránkách prodejce (www.elektro-bicykl.cz). Vztahy mezi zákazníkem a prodejcem neupravené těmito podmínkami se řídí Občanským zákoníkem. Pro zákazníky s přiděleným IČ se vztahy řídí Obchodním zákoníkem.

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1. 2010

Zpět do obchodu
×

Splátková kalkulačka ESSOX